logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Hongerke gekregen? Win een DIY marshmallow onesie

-

Wil jij snoepen van dit legendarische pak uit de Canvas-reeks Albatros?

In deze coronatijden is het niet zo vanzelfsprekend om voor jou zo’n pak, waar jij misschien van snoepen zal, in elkaar te puzzelen. Daarom geven we je alle benodigdheden om zelf aan de slag te gaan voor een echte marshmallow onesie. Of… je kan gewoon cosy in de zetel hangen in je nieuwe onesie met een berg spekjes. Up to you!

Vraag je jezelf af waarom deze man in hemelsnaam een marshmallowpak draagt? Dan moet je zeker naar de nieuwe Canvas -reeks Albatros kijken op Play van Telenet. Een tragikomische reeks waarin een groep mensen de strijd aangaat met zichzelf maar vooral met de weegschaal.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBAwaarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie om het Marshmellow-pak uit de Canvas-reeks Albatros te winnen  (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 20/7/20 (0u) tem 26/7/20 (12.00u).

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

 

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

 

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://snap.telenet.be/entertainment/artikel/hongerke-gekregen-win-een-diy-marshmallow-onesie.

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zal 1 winnaar gekozen worden. 

De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct heeft beantwoord. Bij meerdere goede antwoorden, zal het snelste antwoord doorslaggevend zijn.

De winnaar zal op 30/07/20 worden bekend gemaakt via e-mail.

 

ARTIKEL 5 – De Prijs

De prijs bestaat uit marshmallows/spekjes en een onesie.

De prijs is persoonlijk, kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via mail.

 

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

 

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op https://snap.telenet.be/entertainment/artikel/hongerke-gekregen-win-een-diy-marshmallow-onesie en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

 

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

 

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je door registratie op deze wedstrijd webpagina en deelname aan de wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Telenet BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, met KBO-nummer 0473.416.418 (hierna ‘Telenet’), verantwoordelijke voor de verwerking.

Ben je nog geen Telenet klant? Dan verwerkt Telenet je persoonsgegevens enkel voor de opvolging van de wedstrijd, met inbegrip van de eventuele toekenning van de prijs. Indien je graag wenst dat Telenet je persoonsgegevens gebruikt om je in de toekomst te informeren over de Telenet producten en diensten, dan kan je dat hieronder aangeven. Zodra je Telenet klant wordt, zal de verwerking van jouw persoonsgegevens onderworpen worden aan het Telenet privacybeleid, waarover je op dat moment nader geïnformeerd wordt.

Ben je al Telenet klant? Dan worden je persoonsgegevens verwerkt zoals uiteengezet in het Telenet privacybeleid, en dit conform je privacy-instellingen (zie Mijn Telenet). We informeren je dat je ten allen tijde het recht hebt om je privacy-niveau te wijzigen en een opt-out te geven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, en dit volgens de procedure beschreven in het Telenet privacybeleid.

Je hebt het recht Telenet te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Je kan deze rechten uitoefenen via Mijn Telenet (enkel voor Telenet klanten) en de Telenet-winkelpunten. In de winkelpunten dien je eerst een bewijs van je identiteit over te maken, bij voorkeur aan de hand van een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Telenet, kan je je wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be

Ik ben nog geen Telenet-klant en ga er mee akkoord dat Telenet mijn persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden m.b.t. de Telenet producten en diensten.

Lees meer over:

/ /

Welcome to Snap! | Snap!

Snap!

Telenet uit eerste hand

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.