logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category
-

Play More heeft er in december 2 gloednieuwe Scandinavische series bij: Alex en Monster. En wij geven 25 duotickets weg voor de première op 27 november in UGC Mechelen!

‘The Shield’ op z’n Zweeds

In de Zweedse misdaadserie Alex speelt Dragomir Mrsic een corrupte politieman die, nadat hij zijn partner doodschoot, terug op het juiste pad wil raken. Om dat te bereiken moet hij eerst nòg corrupter worden, want de gangsters uit zijn verleden bedreigen zijn familie. Intussen is Alex’s nieuwe partner, die wél volgens het boekje werkt, vastberaden om hem te betrappen. 

 

Klopjacht op een seriemoordenaar

Een meisje is vermist en haar vriendje is dood: het begin van de Noorse topreeks Monster. Inspecteur Hedda (gespeeld door Ingvild Holthe Bygdnes) is terug in haar geboortedorp om er een rustig leventje te leiden. Maar nu werkt ze noodgedwongen samen met een solitaire collega om een seriemoordenaar te vatten. 

Wil je samen met de cast de eerste afleveringen van Alex en Monster ontdekken? Doe dan snel mee met de wedstrijd! 

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement van de wedstrijd m.b.t. de screening van Alex en Monster

ARTIKEL 1 - Inleiding

 

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, met KBO-nummer 0473.416.418 (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond de screening van twee nieuwe Scandinavische series ‘Alex’ en ‘Monster’ (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 15/11/2017 (00:00) tot en met 23/11/2017 (23.59u)

 

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

 

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

 

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Play More-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

 De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

 

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://snap.telenet.be/entertainment/artikel/win-duotickets-voor-de-premiere-van-alex-en-monster  

Deelnemers geven een antwoord op de kennisvraag en de schiftingsvraag, en vullen hun gegevens in.

Als schiftingsvraag dienen de deelnemers te raden hoeveel mensen tussen 16/11/2017 (00:00) en 22/11/2017 (23u59) zullen deelgenomen hebben aan deze Wedstrijd?

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zullen 25 winnaars worden aangeduid. 

De winnaars zijn de 25 deelnemers die de kennisvraag correct hebben beantwoord, en het dichtst het correcte antwoord van de schiftingsvraag hebben benaderd. In geval van ex aequo wordt een extra Prijs voorzien.

De winnaars zullen op 23/11/2017 worden bekend gemaakt per email naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

 

ARTIKEL 5 – De Prijs

De winnaars krijgen elk 1 duoticket voor de screening van de series Monster en Alex in de UGC Mechelen op 27 november 2017 (hierna de ‘Prijs’).

De Prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De Prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht of doorgegeven aan derden. 

De Prijs wordt ter beschikking gesteld per email naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 - Privacy

Bij de registratie op https://snap.telenet.be/entertainment/artikel/win-duotickets-voor-de-premiere-van-alex-en-monster en deelname aan de Wedstrijd deelt de deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee, die zullen worden opgenomen in de bestanden van de Organisator.

Organisator, verantwoordelijke, verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacywet”) en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. De deelnemer erkent en aanvaardt verder dat de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden voor de opvolging van de Wedstrijd en, behoudens verzet van de deelnemer, dat deze gegevens gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden en direct marketing van Organisator. Bovendien gaat de deelnemer er mee akkoord dat de Organisator zijn/haar persoonsgegevens kan doorgeven aan derden, doch louter en alleen voor de uitvoering van de Wedstrijd.

De deelnemer beschikt, conform de Privacywet, ten allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op verbetering van verzamelde persoonsgegevens en op verzet tegen verdere verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing. De deelnemer oefent zijn rechten uit door contact op te nemen met de klantendienst van de Organisator.

Voor meer informatie m.b.t. het aanwenden van uw persoonsgegevens: ga naar www.telenet.be/algemenevoorwaarden (art. 12) en bekijk ook de privacy policy op www.telenet.be/privacy .

 

ARTIKEL 8 - Klachten

 

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 9 - Varia

Huidige Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Lees meer over