logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category
-

Game of Thrones season 8 is coming. Tijd om ’t eerste seizoen nog eens op te frissen! Daarom geven we duotickets weg voor een hele middag én avond bingewatchpret in het Play Trailerpark.

Stel je voor. Je mag het 1ste seizoen van Game of Thrones nog eens herbeleven. In het Play Trailerpark. Samen met je favoriete seriepartner. En er zijn hapjes. En drankjes. En dat allemaal gratis en voor niks! Klinkt als een droom?

Doe zeker voor 21/11/2018 mee met deze magische wedstrijd. Wie weet beleef je met twee een nostalgische Game of Thrones-marathon in een unieke setting. Zet 25 november van 12 tot 22 uur in Play Trailerpark in Antwerpen alvast in je agenda!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond het winnen van een duo-ticket om een screening bij te wonen van het eerste seizoen van Game of Thrones (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 19/11/2018 (12.00u) tot en met 21/11/2018 (23.59u)

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement. 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen. 

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator. 

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd. 

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://mkt.telenet.be/optiext/optiextension.dll?ID=QtSC5885quLieIn4hcTU...

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig. Om te kunnen winnen moet de deelnemer de wedstrijdvragen correct beantwoorden en de schiftingsvraag zo goed mogelijk proberen te benaderen. In geval van ex aequo zal de prijs worden toegekend aan de deelnemer die het eerst deelgenomen heeft aan de wedstrijd.

Uit de deelnemers zullen 40 winnaars worden aangeduid.  

De winnaars zullen op 22/11/2018 worden bekend gemaakt via e-mail..

ARTIKEL 5 – De Prijs

De prijs is 1 duo-ticket om naar de Game of Thrones screening te gaan van seizoen 1 in Antwerpen. De screening duurt van 12 uur tot 22 uur en er zal een hapje en drankje voorzien worden.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via e-mail op 22/11/2018. 

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

[‎19/‎11/‎2018 12:09]  Quaghebeur Suzanne: 

Het Play Trailerpark wordt uitgebaat door Butik bvba (met maatschappelijke zetel te Titanstraat 4  2620 Hemiksem, hierna “Butik”), niet door de Organisator. De voorwaarden van Butik zijn van toepassing (klik hier om deze voorwaarden te raadplegen). Elke winnaar verbindt zich ertoe de persoon die hem/haar vergezelt de hierboven vermelde voorwaarden mee te delen. Door het Play Trailerpark te betreden, verklaren de winnaar en de persoon die hem/haar vergezelt zich ondubbelzinnig akkoord met huidig artikel 6 en met bovenvermelde voorwaarden van Butik.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op https://mkt.telenet.be/optiext/optiextension.dll?ID=QtSC5885quLieIn4hcTU... en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Lees meer over

/ /