logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category
-

Op 12/11/2018 opent The Park z'n deuren in Gent. In dit unieke entertainmentconcept beleef je een VR-avontuur in een wereld vol verrassingen. En het wordt nog beter: jij en je vrienden kunnen als allereerste de uitdaging aangaan!

In The Park wandel je een virtuele realiteit binnen, waar jij en je teamgenoten de hoofdrol spelen. Van je karakterkeuze tot de acties die je onderneemt tijdens het spel: elk element draagt bij aan een uniek scenario.

Ga gratis naar The Park met je vrienden

Speel hieronder mee voor 23/11/2018 en maak kans op een VR-belevenis met 4 vrienden. Een uur lang worden jullie ondergedompeld in games als Moonlight Survival, Alien Defense en de gloednieuwe game “The Hallow”.

Ontdek alles over The Park op hun website: www.theparkplayground.com . Veel succes!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement van de wedstrijd m.b.t. Win een onvergetelijk VR-avontuur in The Park met 4 vrienden

ARTIKEL 1 - Inleiding

 

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie waarbij je “een onvergetelijk VR-avontuur mat 4 vrienden kan winnen in The Park  (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 12/11/2018 (12.00u) tot en met 23/11/2018 (23.59u)

 

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

 

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

 

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar [SVE1] bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

 

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

 

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

 

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://snap.telenet.be/entertainment/artikel/win-een-onvergetelijk-vr-a... .

Uit de deelnemers zullen 10 winnaars worden aangeduid.

De winnaars zijn de 10 deelnemers die de 2 kennisvragen correct hebben beantwoord, en het dichtst het correcte antwoord van de schiftingsvraag hebben benaderd. In geval van ex aequo wordt een extra Prijs voorzien. 

De winnaars op 26/11/2018 worden bekend gemaakt per email naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

 

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

 

ARTIKEL 5 – De Prijs

 

De winnaars krijgen elk 5 toegangstickets tot de volledige VR-experience die 1 uur toegang geven tot The Park in Gent (Dok Noord 7, Gent) of in Antwerpen (Belgiëlei 143, Antwerpen), aangeboden door The Park en nader omschreven op www.theparkplayground.be (hierna de ‘Prijs’).

 

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden.

 

 

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

 

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op https://snap.telenet.be/entertainment/artikel/win-een-onvergetelijk-vr-a... en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

 

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

 

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

 

ARTIKEL 8 - Klachten

 

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

 

 

ARTIKEL 9 - Varia

 

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

 

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

 

 

Lees meer over