logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Telenet WIGO - Ode aan families

-

Bepalingen van de “Telenet WIGO – Ode aan families” actie, toestemming tot gebruik afbeelding en beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens in het kader van deze actie

1. Telenet BVBA, ingeschreven onder het nummer BE 0473.416.418 met maatschappelijke zetel gelegen te Liersesteenweg 4 , 2800 Mechelen, België (hierna: de Organisator) is verantwoordelijk voor de organisatie van de actie “Telenet WIGO – Ode aan families” (hierna de “Actie”) die zal plaatsvinden van 13/05/2019 tot en met 30/06/2019.

2. In dat kader stemt de deelnemer kosteloos in met het gebruik van de foto’s (inclusief zijn/haar afbeelding) die hij/zij aan de Organisator bezorgt, en meer bepaald als volgt: de Organisator heeft het recht om de foto’s bezorgd door de deelnemer, en in het bijzonder de afbeelding van de deelnemer, te gebruiken en om deze foto’s te plaatsen op de Facebookpagina van de Organisator en van de Actie (https://www.facebook.com/telenet/), alsook op de accounts van de Organisator op Instagram (https://www.instagram.com/telenet/?hl=nl)

De Organisator heeft het recht om de foto’s te gebruiken in posts en ads voor de weken na publicatie van de foto tot en met het einde van de actie. De foto’s zullen worden verwerkt in compilatievideo’s van 30’’ waarbij de foto’s niet bewerkt zullen worden. 

De deelnemer is evenwel op de hoogte van het feit dat deze foto’s, vanaf hun publicatie, met derden en door derden kunnen worden gedeeld en dat de Organisator niet bij machte is om dat gebruik te doen stoppen. De deelnemer zal de Organisator daar niet aansprakelijk voor stellen.

De Organisator heeft geen verplichting om de video’s waarin de foto’s verwerkt zitten, voorafgaandelijk aan het posten ervan op deze pagina’s, voor te leggen aan de deelnemer ter goedkeuring of zelfs ter informatie. De deelnemer is verantwoordelijk voor de foto’s bij toesturen van zichzelf en vrijwaart de Organisator tegen alle gevolgen van het gebruik van foto’s waarop andere personen afgebeeld worden. 

De deelnemer kan ten allen tijde de Organisator contacteren om zijn toestemming in te trekken, te wijzigen of in te zien. De Organisator zal dan binnen de 2 werkdagen het nodige ondernemen om aan de vraag van de deelnemer te voldoen.                                    

3. De Organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in het kader van de Actie.

De Organisator zal de meegedeelde persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de privacy policy beschikbaar via deze link https://www2.telenet.be/nl/privacy, met dien verstande dat de deelnemer hierbij aanvullend op de hoogte wordt gebracht dat de persoonsgegevens nodig voor de deelname aan de Actie, en meer bepaald zijn/haar afbeelding worden verwerkt om alzo het goede verloop van de Actie te verzekeren.

De deelnemer heeft het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, alsook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of om de schrapping en het wissen van zijn/haar persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 Algemene Verordening Gegevensbescherming. De deelnemer kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar: info@telenet.be.

De Organisator doet, voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de Actie, beroep op TBWA, Kroonlaan 165, 1050 Elsene als verwerker van persoonsgegevens. TBWA, Kroonlaan 165, 1050 Elsene zal de persoonsgegevens in dat kader enkel conform de instructies van de Organisator verwerken.

De persoonsgegevens van de deelnemer in verband met zijn deelname aan de Wedstrijd worden niet bewaard na het einde van de Actie, met diens verstand dat de verwerkte foto’s wel zichtbaar zullen blijven op de accounts van de Organisator vermeld onder punt 2.

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht naar de DPO van de Organisator op het adres : privacy@telenetgroup.be.

In geval van geschil over het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens heeft de deelnemer het recht om klacht neer te leggen bij de GegevensBeschermingsAutoriteit (www.GegevensBeschermingsAutoriteit.be). De deelnemer garandeert dat alle in het kader van de Actie verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Lees meer over:

/

Welcome to Snap! | Snap!

Snap!

Telenet uit eerste hand

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.