logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

De bekende kinderzender Ketnet blaast dit jaar 20 kaarsjes uit en voor deze speciale gelegenheid slaan Telenet en Ketnet de handen in elkaar.

Ketnet  viert zijn verjaardag  op het podium van het Sportpladijs met de Ketnethelden van weleer en Telenet brengt deze helden opnieuw naar het kleine scherm. Zo kunnen al onze digtale TV klanten genieten van een gratis Ketnetspecial in de TV-theek waardoor ze de Ketnetnostalgie van 20 jaar geleden kunnen herbeleven. 

Heb je nog geen tickets kunnen scoren voor één van de 4 optredens in het Sportpladijs? Waag dan nu snel je kans! We geven duo-tickets weg voor het #ThrowbackThursday concert op 5 december in het Sportpladijs.

Hoe maak je kans? Vul hier de wedstrijdvraag en je gegevens in!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond het “#Throwback Thursday in het Sportpladijs”-concert dat op 5 december 2017 in het Sportpaleis te Antwerpen doorgaat om 20 jaar Ketnet te vieren (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 27/11/2017 (8u) tot en met 29/11/2017 (23.59u).

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

 

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

 

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op: https://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/ketnet-verjaart-en-tel...

In het wedstrijdformulier dienen de deelnemers te antwoorden op een kennisvraag en een schiftingsvraag en vervolgens hun gegevens in te vullen.

Als schiftingsvraag dienen de deelnemers te raden hoeveel mensen tussen 27/11/2017 (08:00) en 29/11/2017 (23u59) zullen deelgenomen hebben aan deze Wedstrijd.

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zullen 5 winnaars worden aangeduid.

De winnaars zijn de 5 deelnemers die de kennisvraag correct hebben beantwoord, en het dichtst het correcte antwoord van de schiftingsvraag hebben benaderd. In geval van ex aequo wint de deelnemer die het eerst zijn/haar wedstrijdformulier heeft ingevuld.

De winnaars zullen op 30/11/2017 worden bekend gemaakt per email naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

 

ARTIKEL 5 – De Prijs

De winnaars krijgen elk 1 duoticket (voor 2 personen) voor het Ketnet-verjaardagsconcert “#Throwback Thursday in het Sportpladijs” dat op 5/12/2017 om 20u30 doorgaat in het Sportpaleis te Antwerpen (hierna de ‘Prijs’).

De Prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De Prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De Prijs wordt ter beschikking gesteld aan de kassa van het Sportpaleis op de avond van het concert, op de door de deelnemer opgegeven naam. 

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 - Privacy

Bij de registratie op https://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/ketnet-verjaart-en-tel... deelname aan de Wedstrijd deelt de deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee, die zullen worden opgenomen in de bestanden van de Organisator.

Organisator, verantwoordelijke, verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacywet”) en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. De deelnemer erkent en aanvaardt verder dat de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden voor de opvolging van de Wedstrijd en, behoudens verzet van de deelnemer, dat deze gegevens gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden en direct marketing van Organisator. Bovendien gaat de deelnemer er mee akkoord dat de Organisator zijn/haar persoonsgegevens kan doorgeven aan derden, doch louter en alleen voor de uitvoering van de Wedstrijd.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

De deelnemer beschikt, conform de Privacywet, ten allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op verbetering van verzamelde persoonsgegevens en op verzet tegen verdere verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing. De deelnemer oefent zijn rechten uit door contact op te nemen met de klantendienst van de Organisator.

 

Voor meer informatie m.b.t. het aanwenden van uw persoonsgegevens: ga naar www.telenet.be/algemenevoorwaarden (art. 12) en bekijk ook de privacy policy op www.telenet.be/privacy .

ARTIKEL 8 - Klachten 

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

 

ARTIKEL 9 - Varia

Huidige Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

Lees meer over