logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Kijk 1 jaar gratis film in de TV-theek

-

Jaja, jullie lezen het goed. We geven zomaar eventjes 365 films in de TV-theek weg! Dat is dus 1 jaar gratis naar film kijken in de Telenet TV-theek. Lees snel verder en beleef binnenkort het filmjaar van je leven!

Elke dag van het jaar een film kiezen.

365 films. Amai dat zijn er gigantisch veel. Wat moet ik dan allemaal zien? Gelukkig hebben we bij Telenet met TV-theek Flash! (het vroegere infokanaal), een handige zender om je op de hoogte te houden van al het nieuws in de TV-theek. In het programma TV-theek Première geven presentatoren Joyce Beullens en Vincenzo De Jonghe je zelfs alle achtergrondinfo die je nodig hebt om elke avond de juiste film- en seriekeuze te maken.

Hip hip hoera TV-theek Première!

Op woensdag 14 augustus vierde TV-theek Première zijn 1-jarig bestaan. Het moment voor jou om dit programma te ontdekken, als je het al niet kende. In deze uitzending gaven we bovendien een gouden tip weg voor onze wedstrijdvraag.

De verjaardagsuitzending van TV-theek Première kan je nu niet meer bekijken op TV-theek Flash! op je tv (standaardkanaal nr.11) en op yelotv.be, maar je kan het programma nog wel gratis opvragen in de TV-theek in Film à la carte op je tv en op yelotv.be. Zeker kijken en ook zeker meedoen. Veel succes!

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "Kijk 1 jaar gratis film in de TV-theek"

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

Artikel 2
Deelname aan de "Kijk 1 jaar gratis film in de TV-theek" wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

Artikel 3
De wedstrijd loopt van 14/08/2013 tot 14/09/2013. Bij deze wedstrijd vallen 365 TV-theek kijkbonnen te winnen. Er zal 1 winnaar zijn die 365 TV-theek kijkbonnen wint. Met deze TV-theek kijkbonnen kan je alles bestellen uit de TV-theek, uitgezonderd PRIME à la carte. De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en de schiftingsvraag correct of meest benaderd heeft. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

Artikel 4
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigen binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Artikel 5
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 12
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Lees meer over:

/ /