logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Lolly Lolbroek en haar Studio 100 TV vriendjes geven 4000 pakjes weg!

-

Lolly Lolbroek en haar Studio 100 TV vriendjes hebben een zak vol leuke cadeaus om weg te geven aan onze Telenet-klanten. In elk pakje zit een Studio 100 TV Lolboek en Lolly Lolbroek puzzel, en jij kan één van de 4000 pakjes winnen!

Lolly Lolbroek en haar Studio 100 TV vriendjes hebben heel wat leuke cadeautjes voor jullie in petto, ze geven namelijk 4000 puzzels en Studio 100 TV Lolboekjes weg die exclusief voor Telenet-klanten werden gemaakt.

Wil jij graag een Studio 100 TV Lolboek én puzzel winnen? Duid dan snel het juiste antwoord aan en beantwoord de schiftingsvraag. Wie weet ben jij binnenkort de beste moppenverteller in de familie?

Succes!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement Puzzel-Mopjesboek wedstrijd

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond exclusieve ‘Studio 100 pakketjes’, bestaande uit een puzzel van Lolly Lolbroek en een Moppenboekje die speciaal voor Telenet werden gemaakt in samenwerking met Studio 100 (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 10/05/2017 (10u) tot en met 20/05/2017 (23.59u).

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Klanten die recent tickets hebben gewonnen voor de Klantendag van Telenet die plaats had op 1 april 2017 kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd. Telenet wil hiermee zoveel mogelijk klanten de kans geven om van onze unieke acties te genieten.

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor alle andere Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op www.snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/lolly-lolbroek-en-haar-studio-100-vriendjes-geven-4000-pakjes-weg.

De deelnemers dienen via het wedstrijdformulier een schiftingsvraag (“Hoeveel puzzelstukjes werden er in totaal geproduceerd van de puzzel van Lolly Lolbroek?”) te beantwoorden.

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier, inclusief schiftingsvraag worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Elk klantennummer kan slechts één keer deelnemen en winnen.

Uit de deelnemers zullen 4.000 winnaars worden aangeduid.

De winnaars zijn zij die de schiftingsvraag correct beantwoorden of het meest correcte antwoord benaderen.

In geval van ex aequo telt het snelste antwoord (op basis van de geregistreerde ‘timestamp’).

De winnaars zullen op 24/05/2017 worden bekend gemaakt via e-mail. De pakketjes worden persoonlijk naar de winnaars verstuurd op het adres opgegeven in het wedstrijdformulier. 

ARTIKEL 5 – De Prijs

Er kunnen in totaal 4.000 pakketjes gewonnen worden.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moet als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden.

De prijs mag wel gratis worden doorgegeven aan derden.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid 

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 - Privacy

Bij de registratie op www.snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/lolly-lolbroek-en-haar-studio-100-vriendjes-geven-4000-pakjes-weg aan de Wedstrijd deelt de deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee, die zullen worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. 

Organisator, verantwoordelijke, verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacywet”) en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. De deelnemer erkent en aanvaardt verder dat de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden voor de opvolging van de Wedstrijd en, behoudens verzet van de deelnemer, dat deze gegevens gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden en direct marketing van Organisator. Bovendien gaat de deelnemer er mee akkoord dat de Organisator zijn/haar persoonsgegevens kan doorgeven aan derden, doch louter en alleen voor de uitvoering van de Wedstrijd. 

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

De deelnemer beschikt, conform de Privacywet, ten allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op verbetering van verzamelde persoonsgegevens en op verzet tegen verdere verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing. De deelnemer oefent zijn rechten uit door contact op te nemen met de klantendienst van de Organisator.

Voor meer informatie m.b.t. het aanwenden van uw persoonsgegevens: ga naar www.telenet.be/algemenevoorwaarden (art. 12) en bekijk ook de privacy policy op www.telenet.be/privacy.

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. 

ARTIKEL 9 - Varia

Huidige Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Lees meer over:

/