logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Met drie naar TRIO? Win tickets voor de première!

-

Alle goede dingen bestaan uit 3. Ook de avond voor Valentijn. Dus geven we triotickets weg voor de première van TRIO met Matteo Simoni, Bruno Vanden Broecke en Ruth Beeckmans. Wie weet ben jij erbij op die zwoele filmavond. Miauwkes!

2 broers en 1 vrouw in TRIO 

Wim – boekhouder, neuroot en eenzaat - worstelt met een depressie. Zijn halfbroer en tegenpool Gert wil hem opbeuren met een niet zo alledaags ‘cadeau’. Hij huurt de grofgebekte escorte Lise voor een uurtje in. Ze praten, lachen, dansen … de paringsdans met drie begint. Maar na een uurtje is alles anders.

WIN WIN WIN een trioticket

Zin in een onvergetelijke Valentijn? Wie weet mag je als trio naar de première in Kinepolis Antwerpen van deze Vlaamse topper. En kom je Ruth, Bruno en Matteo in levenden lijve tegen. Los de wedstrijdvraag op, vul je gegevens in en zet 11 februari alvast met een hartje in je agenda.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

 TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie om een duo ticket voor TRIO te winnen (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 21/01/2019 (00.00u) tot en met 07/01/2019 (12.00u).

 

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

  

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

 Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

  

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

 Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

 De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

 De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

 

 ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

 De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/met-drie-naar-trio-win-tickets-voor-de-premiere .

 Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

 Uit de deelnemers zullen 158 winnaars geselecteerd worden. 

 De winnaars zijn zij die de wedstrijdvra(a)g(en) correct hebben beantwoord en die de schiftingsvraag zo goed mogelijk hebben benaderd.

 De winnaars zullen op 08/01/2019 worden bekend gemaakt via e-mail.

  

ARTIKEL 5 – De Prijs

 De prijs bestaat uit 3 tickets voor de filmpremière van ‘TRIO’” die op 11 februari in de Kinepolis van Antwerpen plaatsvindt.

 De prijs is persoonlijk, kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

 De prijs wordt ter beschikking gesteld via mail.

  

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op https://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/met-drie-naar-trio-win-tickets-voor-de-premiere en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

 

ARTIKEL 8 - Klachten

 

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

 

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.


 

Lees meer over:

/