logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Telenet trakteert! Win 25x4tickets voor Maya en de Pollenbollen

-

Het vrolijkste bijtje van het land heeft iets te vieren en alle vriendjes komen naar het feest! Willy is jarig en dat vraagt om een gloednieuwe show: “Maya en de Pollenbollen”. En jij kan erbij zijn …

De verjaardagsshow trekt van 9 april tot 11 juni langs 9 theaters in Vlaanderen. En natuurlijk zorgt Willy er per ongeluk voor dat er een paar dingen in de soep draaien. Wat er precies allemaal gebeurt in de nieuwste show? Dat kan jij dankzij Telenet zelf ontdekken!

Onze jarige deelt samen met Telenet namelijk gratis tickets uit aan zijn trouwe fans:

  • 13x4 tickets voor de show van 21/05 om 13.30u in CC Hasselt
  • 12x4 tickets voor de show van 03/06 om 16u in Elckerlyc Antwerpen

Wil jij kans maken op gratis tickets? Duid dan snel het juiste antwoord aan én beantwoord de schiftingsvraag.Er staat een extra tip voor je klaar in de Telenet Support app, download hem dus snel hier en wie weet zoem jij binnenkort mee ‘Happy birthday’ in Hasselt of in Antwerpen.

 

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond tickets voor de Maya shows van Studio 100 (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 2/05/2017 (10u00) tot en met 8/05/2017 (23u59).

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor alle andere Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/telenet-trakteert-win-25x4tickets-voor-maya-en-de-pollenbollen.

De deelnemers dienen via het wedstrijdformulier twee meerkeuzevragen en een schiftingsvraag (“Hoeveel mensen zullen tussen 2/05/2017 (10u00) en 8/05/2017 (23u59) hebben deelgenomen aan deze wedstrijd?”) te beantwoorden.

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier, inclusief meerkeuzevragen en schiftingsvraag worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Gebruikers van de Telenet Support app zullen een bijkomende tip ontvangen in de inbox van de app.

Elk klantennummer kan slechts één keer deelnemen en winnen.

Uit de deelnemers zullen 25 winnaars worden aangeduid.

De winnaars zijn zij die de schiftingsvraag correct beantwoorden of het meest correcte antwoord benaderen. In geval van ex aequo telt het snelste antwoord (op basis van de geregistreerde ‘timestamp’).

De winnaars zullen op 10/05/2017 worden bekend gemaakt via e-mail.

ARTIKEL 5 – De Prijs

Er kunnen in totaal 25 x 4 tickets gewonnen worden.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moet als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden.

Doorverkochte tickets zullen ongeldig gemaakt worden.
De prijs mag wel gratis worden doorgegeven aan derden.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 - Privacy

Bij de registratie op https://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/telenet-trakteert-win-25x4tickets-voor-maya-en-de-pollenbollen aan de Wedstrijd deelt de deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee, die zullen worden opgenomen in de bestanden van de Organisator.

Organisator, verantwoordelijke, verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacywet”) en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. De deelnemer erkent en aanvaardt verder dat de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden voor de opvolging van de Wedstrijd en, behoudens verzet van de deelnemer, dat deze gegevens gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden en direct marketing van Organisator. Bovendien gaat de deelnemer er mee akkoord dat de Organisator zijn/haar persoonsgegevens kan doorgeven aan derden, doch louter en alleen voor de uitvoering van de Wedstrijd.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

De deelnemer beschikt, conform de Privacywet, ten allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op verbetering van verzamelde persoonsgegevens en op verzet tegen verdere verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing. De deelnemer oefent zijn rechten uit door contact op te nemen met de klantendienst van de Organisator.

Voor meer informatie m.b.t. het aanwenden van uw persoonsgegevens: ga naar www.telenet.be/algemenevoorwaarden (art. 12) en bekijk ook de privacy policy op www.telenet.be/privacy.

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 9 - Varia

Huidige Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

Lees meer over:

/