logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Doe mee aan onze Oscarpronostiek en maak kans op 1 jaar gratis Play More!

In de nacht van zondag 9 februari worden de Oscars, de meest prestigieuze filmprijzen op aarde, uitgereikt. Ben jij een filmkenner en wil jij tijdens de rest van het jaar al die Oscarwinnaars en -genomineerden vanuit je luie zetel meepikken? Doe dan mee aan onze Oscarpronostiek en voorspel dan hier de winnaars van de 92 ste Academy Awards.  De winnaar maakt kans op 1 jaar gratis Play More.

And the Oscar goes to …

De Red Carpet- en Oscarshow kan je live volgen op Play More Cinema (standaardkanaal 300) of ZES (standaardkanaal 6) vanaf 0u30, tijdens de nacht van zondag 9 op maandag 10 februari.

 

De wedstrijd loopt tot en met 6 februari. Winnaars worden via email op de hoogte gebracht.

Veel succes en Oscar-kijkplezier!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement: “Win 1 jaar gratis Play More”

ARTIKEL 1 - Inleiding

 

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie 1 jaar lang gratis Play More te winnen  (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 27/01/2020 (00.00u) tot en met 06/02/2020 (12.00u). 

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

 

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen. 

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

 

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op [URL snap toevoegen].

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

HOOFDPRIJS:

Uit de deelnemers wordt 1 winnaar gekozen. Die winnaar heeft de pronostiek van de Oscars juist beantwoord en heeft de schiftingsvraag zo goed mogelijk benaderd.

In het geval van ex aeco zal de deelnemer die eerst deelnam winnen. (Tijd van deelname)

BIJPRIJZEN:

Uit de deelnemers worden ook 19 winnaars gekozen die elk 1 maand gratis Play More winnen. Dit zijn de mensen die in de pronostiekbepaling op plaats 2 – 20 stonden. Deze winnaars hebben de pronostiek juist beantwoord en hebben na de winnaar de schiftingsvraag zo goed mogelijk beantwoord.

In het geval van ex aeco zal de deelnemer die eerst deelnam winnen. (Tijd van deelname)

De winnaars zullen op 07/02/2019 worden bekend gemaakt via e-mail.

ARTIKEL 5 – De Prijs

De Hoofdprijs:

De prijs bestaat uit 1 jaar (12 maanden) gratis Play More.

De prijs is persoonlijk, kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via mail.

De Bijprijzen:

De prijs bestaat 1 maand gratis Play More.

De prijs is persoonlijk, kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via mail.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op [URL wedstrijdwebsite] en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

 

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

Lees meer over

/

Welcome to Snap! | Snap!

Snap!

Telenet uit eerste hand

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.