logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert in samenwerking met de Tombolist (www.tombolist.be) een wedstrijd rond Kerstboomsokjes (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van [13/12/2017] (14u) tot en met het einde van de Facebook Live (15:00u tot 15:30u maximum).

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen, die de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd, alsook hun aanverwanten bij eerste graad. Voor de deelname zijn een internetverbinding en een Facebookaccount vereist.

Elke deelnemer kan slechts éénmaal per rond aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus over de hele duur van de wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via Facebook.

4.1. Kader

Telenet biedt deelnemers de kans om gratis kerstboomsokjes voor je smartphone te winnen via een Facebook Live video die te zien is op www.facebook.com/telenet. Op de Facebook Live-pagina is er een kerstboom te zien met 25 vakjes, gaande van A t.e.m E, en van 1 t.e.m 5, waar per vakje de te winnen sokjes te zien zijn. Wanneer er een rode kerstbal verstopt zich achter de sokjes, heeft de deelnemer niet gewonnen. Er zijn minimum 3 en maximum 5 rondes, afhankelijk van het aantal deelnemers.

De verschillende rondes worden in de comments aangekondigd met ‘Start ronde X’. Bij de start van de ronde kan de deelnemer door een vriend te taggen als commentaar op de Facebookpost en te raden in welk vakje een sokje verstopt zit. Er mag op slechts 1 vakje gegokt worden per reactie. Het einde van de ronde wordt aangekondigd in de reacties met ‘Stop ronde X’. Alle reacties die tussen ‘Stop ronde X’ en ‘Start ronde X+1’ gegeven worden zijn ongeldig. 

4.2. Bepaling van de winnaars

De winnaar is de deelnemer die in zijn/haar antwoord een vriend tagt en als eerst een winnend vakje gokt. Een winnend vakje is een vakje waarbij er geen rode kerstbal achter de sokjes verstopt zit. Bij elke ronde telt enkel de eerste deelname. Vanaf een deelnemer een pakketje wint, mag hij/zij niet verder deelnemen en zal elke volgende reactie ongeldig zijn.

Per ronde winnen 20 inzendingen. Deze worden telkens  chronologisch gekozen uit de meest recente inzendingen, mits de deelnemer het juiste antwoordt en een vriend heeft getagd in de comments. In totaal vallen er maximum 100 winnaars.

De winnende vakjes worden op voorhand bepaald en worden ter plaatse dus niet ad random gekozen.

4.3. Verwittiging van de Winnaar

De winnaars worden via Facebook gecontacteerd vanaf 13/12/2017. 

ARTIKEL 5 – De Prijs

Elke winnaar wint één pakje met 4 kerstsokjes waarin een smartphone kan worden opgeborgen toegewezen (hierna de 'Prijs'. Er zijn maximum 100 pakjes van telkens 4 sokjes te winnen.

De Prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De Prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De Prijs wordt ter beschikking gesteld via post.

In het kader van deze Wedstrijd schenkt de Organisator een bedrag van € 1.500 aan een goed doel via de Tombolist (www.tombolist.be).

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 - Privacy

Bij de registratie op www.facebook.com/telenet en deelname aan de Wedstrijd deelt de deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee, die zullen worden opgenomen in de bestanden van de Organisator.

Organisator, verantwoordelijke, verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacywet”) en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. De deelnemer erkent en aanvaardt verder dat de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden voor de opvolging van de Wedstrijd en, behoudens verzet van de deelnemer, dat deze gegevens gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden en direct marketing van Organisator. Bovendien gaat de deelnemer er mee akkoord dat de Organisator zijn/haar persoonsgegevens kan doorgeven aan derden, doch louter en alleen voor de uitvoering van de Wedstrijd.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

De deelnemer beschikt, conform de Privacywet, ten allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op verbetering van verzamelde persoonsgegevens en op verzet tegen verdere verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing. De deelnemer oefent zijn rechten uit door contact op te nemen met de klantendienst van de Organisator.

Voor meer informatie m.b.t. het aanwenden van uw persoonsgegevens: ga naar www.telenet.be/algemenevoorwaarden (art. 12) en bekijk ook de privacy policy op www.telenet.be/privacy .

ARTIKEL 8 - Klachten 

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 9 - Varia

Huidige Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

 

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 


 

 

Lees meer over

/