logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Wedstrijdreglement Zotte Zomer

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, met KBO-nummer 0473.416.418 (hierna de ‘Organisator’), organiseert een Zotte Zomer actie rond smartphones die verborgen zitten in een zandkasteel (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt op 07/07/2017 van 12u tot maximum 16u.  

 Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten en niet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben of indien minderjarig met toestemming van de ouders of voogd en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd (hierna de ‘Deelnemer’ of ‘Deelnemers’). Elke Deelnemer kan slechts éénmaal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen. Alle antwoorden moeten in minuten:seconden:milliseconden worden gegeven.

De Deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon/deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De Deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via de facebookpagina van Telenet, www.facebook.com/telenet

De Wedstrijd gaat door op het strand van Polé Polé Beach. Bij aanvang van de Wedstrijd zullen drie smartphones, i.e. een Sony Xperia XZ Premium, een Samsung Galaxy S8 en een Huawwei P8 Lite verborgen worden in een zandkasteel. Tijdens de wedstrijd zullen de kijkers gevraagd worden om de smartphones te bevrijden door het zandkasteel te beschadigen. Dit kunnen ze doen aan de hand van likes, hartjes,… op Facebook. De hoeveelheid likes, hartjes,… zullen bepalen of er tennisballen, waterpistolen of een speelgoed graafmachine (hierna ‘attributen’) worden ingezet voor de afbraak van het zandkasteel. Deze  attributen zullen bediend worden door een van de aanwezige hostessen. Het kasteel wordt beschadigd van op een  minimumafstand van 5 meter.  De smartphone zal als gevallen worden aanzien wanneer deze zich minimum 50 cm van zijn oorspronkelijke plaats bevindt.

De Deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen door in de commentaren (‘comments’) onder de Facebook post van de Wedstrijd een geschat tijdstip te formuleren van wanneer een smartphone uit het zandkasteel zal vallen.   

Gezien er drie smartphones in het zandkasteel verborgen zitten, zullen er drie winnaars zijn. De winnaars zijn diegenen die elk het best een van de tijdstippen hebben kunnen raden waarop er één van de smartphones uit het zandkasteel valt. Elke deelnemer mag maar 1 tijdstip gokken.

Bij meerdere antwoorden of deelnames houdt de Organisator enkel rekening met het eerst ontvangen antwoord/deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 3 in fine.

Eens alle smartphones uit het zandkasteel gevallen zijn, zal de Organisator nagaan welke drie deelnemers een tijdstip hebben gepost dat overeenkomt met of dat het dichtst de respectievelijke tijdstippen waarop de drie smartphones uit het zandkasteel zijn gevallen, benadert. 

In geval van ex aequo van twee deelnemers zal de eerste deelname weerhouden worden.

De winnaars zullen binnen de week na het einde van de Wedstrijd via een persoonlijk Facebook-bericht verwittigd worden.

ARTIKEL 5 – De Prijs

De drie winnaars winnen de smartphone (Sony Xperia XZ Premium, Samsung Galaxy S8 of Huawwei P8 Lite 2017) waar zij respectievelijk het juiste of het meest nadere tijdstip waarop de betreffende smartphone uit het zandkasteel viel, konden raden.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moet als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via een verzending per post.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de Deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 - Privacy

Bij deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee, die zullen worden opgenomen in de bestanden van de Organisator.

Organisator, verantwoordelijke, verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacywet”) en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de Deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. De Deelnemer erkent en aanvaardt verder dat de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden voor de opvolging van de Wedstrijd en, behoudens verzet van de Deelnemer, dat deze gegevens gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden en direct marketing van Organisator. Bovendien gaat de Deelnemer er mee akkoord dat de Organisator zijn/haar persoonsgegevens kan doorgeven aan derden, doch louter en alleen voor de uitvoering van de Wedstrijd.

Na afloop van de Wedstrijd zal de Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend zijn afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

De Deelnemer beschikt, conform de Privacywet, ten allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op verbetering van verzamelde persoonsgegevens en op verzet tegen verdere verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing. De Deelnemer oefent zijn rechten uit door contact op te nemen met de klantendienst van de Organisator.

Voor meer informatie m.b.t. het aanwenden van uw persoonsgegevens: ga naar www.telenet.be/algemenevoorwaarden (art. 12) en bekijk ook de privacy policy op www.telenet.be/privacy .

ARTIKEL 8 - Klachten 

Elke klacht in verband met de huidige Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 9 - Varia

De Huidige Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Lees meer over

/