logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Maak kans om als eerste de spannende avonturen van Kosmoo te bekijken

Wil jij kans maken om als allereerste de spannende avonturen van Kosmoo te bekijken, én dit in de studios van Studio 100 zelf, doe dan mee aan onze wedstrijd. Stuur ons een video van jou met jouw allerliefste huisdier en wie weet word jij uitgenodigd op deze speciale dag.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Organisator

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Studio 100 NV en Telenet BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel respectievelijk gevestigd is in de Halfstraat 80 in 2627 Schelle (RPR Antwerpen n°0457.622.640) en in de Liersesteenweg 4 in 2800 Mechelen (n° 0473.416.418), hierna genoemd: “Organisatoren”. Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die de Organisatoren dienen te treffen in het kader van deze wedstrijd.

2. Wie kan deelnemen?

a. Deelnemingsvoorwaarden Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor inwoners van België. Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders/voogd te hebben alvorens aan deze wedstrijd deel te nemen. Deze toestemming kan door Studio 100 worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige. Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaats vindt, worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. Deelname is volledig gratis.

b. Onverenigbaarheden Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel van de Organisatoren alsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad). Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

3. Periode

Deze wedstrijd loopt van 20/07/2016 tot 03/08/2016, wat tevens de uiterste deelnamedatum is. Deze periode kan echter door de Organisatoren op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.

4. Inhoud en verloop van de wedstrijd

Om deel te nemen aan deze wedstrijd zal men zich moeten inschrijven op telenet.be/kosmoo, om zo deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. De wedstrijd verloopt als volgt: - Registreer je op de wedstrijdpagina: telenet.be/kosmoo - Upload je video (of foto) met jouw favoriete huisdier - Alle ingezonden video’s zullen worden ge-upload op de wedstrijdpagina - De video’s zullen mogelijks ook gebruikt worden op de Facebookpagina & Studio 100 TV - De 25 leukste video’s worden door een jury uitgekozen als winnaars De deelnemer geeft aan de Organisatoren de toelating de video’s op de wedstrijd- (telenet.be/kosmoo) en Facebookpagina te publiceren. De deelnemer garandeert de Organisatoren dat hij volledig gemachtigd is om voormelde toelating te verlenen. De deelnemer vrijwaart de Organisatoren tegen iedere claim van een derde (waaronder de op de video’s afgebeelde personen, en eventueel de fotograaf van foto’s) uit hoofde van het gebruik door de Organisatoren van video’s (of foto’s). Indien de naam van de fotograaf vermeld dient te worden, zal de deelnemer de nodige gegevens verstrekken aan de Organisatoren. De Organisatoren bepalen desgevallend vrij de vorm en de wijze van deze vermelding.

5. De prijs

5.1. Prijs Vier tickets om de première van Kosmoo bij te wonen op 10 augustus 2016 in de studio’s van Studio 100 te Halfstraat 80, 2627 Schelle.

5.2. Opnametermijn prijs Winnaars worden gecontacteerd per mail waarbij de details van de première verder worden toegelicht.

5.3. Onoverdraagbaarheid van de prijs De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaars) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan hebben de Organisatoren het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor de Organisatoren en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

6. Bekendmaking winnaar

De winnaars worden gekozen op 04/08/2016.

7. Persoonsgegevens

De contactgegevens die de deelnemers aan de Organisatoren meedelen zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Daarnaast kan uw IP-adres worden geanalyseerd om, in geval van discussie of vermoedens van wedstrijdvervalsing, na te gaan of deelnemers uit Nederland dan wel België komen. U kan uw gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan de Organisatoren op bovenvermeld adres met een kopie van Uw identiteitskaart. Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door de Organisatoren per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.

8. Algemene bepalingen

De Organisatoren kunnen de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar. De Organisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen. Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. De Organisatoren zullen deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. De Organisatoren kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de Organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van Telenet vermeld in art. 4 van dit reglement, en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van de Organisatoren in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk. Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan de Organisatoren op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna de Organisatoren met U contact zal opnemen. Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan de Organisatoren. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Antwerpen.

Lees meer over

/