logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Win duotickets voor een heuse ‘De Dag’ marathon mét cast

-

Op 8 september gijzelt De Dag het grote scherm tijdens Filmfestival Oostende. Tijdens deze ultieme bingemarathon kijk je alle 12 afleveringen mét de cast erbij. En het wordt nog beter: wij geven 10 duotickets weg!

In De Dag wordt een kleine stad opgeschrikt door een uit de hand gelopen bankoverval. Een dag lang ontspint zich een spannend kat-en-muisspel tussen politie en gijzelnemers. Afwisselend toont de reeks het standpunt van de kant van de gijzelaars en de betrokkenen.

Benieuwd naar de afloop? Doe dan zeker voor 26 augustus mee aan deze wedstrijd. Wie weet mag jij, samen met een vriend én de cast, De Dag bingewatchen tijdens Filmfestival Oostende. Blokkeer zaterdag 8 september alvast in je agenda!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA/TELENET GROUP BVBA (handel drijvend onder de handelsnaam BASE)waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen/Neerveldstraat 105  te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond 'Win duotickets voor een heuse ‘De Dag’ marathon mét cast' (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van [20/08/2016] (9u) tot en met [26/08/2016] (23.59u)

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten/Telenet Group-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar [SVE1] bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://mkt.telenet.be/optiext/optiextension.dll?ID=QtSC5885quLieIn4hcTUJz6TIP0GN7nTWyVusuXJ8D1n3h5u5Irw3TOPktioWsNZbhGLMTymxdLzQ4&CONTEST=201808_DeDag

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zullen 10x2 winnaars worden aangeduid. 

De winnaars zijn zij die het correcte antwoord geven op de wedstrijdvraag en het dichtst bij het antwoord op de schiftingsvraag zitten. In geval van ex aequo wint de eerste deelname.

De winnaars zullen op 30/08/2018 worden bekend gemaakt via mail. 

ARTIKEL 5 – De Prijs

Elke winnaar wint een duoticket voor het volledige seizoen van ‘De Dag’ getoond op de seriesdag in Oostende op zaterdag 8/9.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via mail.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op https://mkt.telenet.be/optiext/optiextension.dll?ID=QtSC5885quLieIn4hcTUJz6TIP0GN7nTWyVusuXJ8D1n3h5u5Irw3TOPktioWsNZbhGLMTymxdLzQ4&CONTEST=201808_DeDag en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. 

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

 

De persoonsgegevens die je door registratie op deze wedstrijd webpagina en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Telenet BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, met KBO-nummer 0473.416.418 (hierna ‘Telenet’), verantwoordelijke voor de verwerking.

Bent je nog geen Telenet klant? Dan verwerkt Telenet je persoonsgegevens enkel voor de opvolging van de Wedstrijd, met inbegrip van de eventuele toekenning van de Prijs. Indien je graag wenst dat Telenet je persoonsgegevens gebruikt om je in de toekomst te informeren over de Telenet producten en diensten, dan kan je dat hieronder aangeven. Zodra je Telenet klant wordt, zal de verwerking van jouw persoonsgegevens onderworpen worden aan het Telenet privacybeleid, waarover je op dat moment nader geïnformeerd wordt.

Ben je al Telenet klant? Dan worden je persoonsgegevens verwerkt zoals uiteengezet in het Telenet privacybeleid[JS2] , en dit conform je privacy-instellingen (zie Mijn Telenet). We informeren je dat je ten allen tijde het recht hebt om je privacy-niveau te wijzigen en een opt-out te geven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, en dit volgens de procedure beschreven in het Telenet privacybeleid.

Je hebt het recht Telenet te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Je kan deze rechten uitoefenen via Mijn Telenet (enkel voor Telenet klanten) en de Telenet-winkelpunten. In de winkelpunten dien je eerst een bewijs van je identiteit over te maken, bij voorkeur aan de hand van een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Telenet, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 Ik ben nog geen Telenet-klant en ga er mee akkoord dat Telenet mijn persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden m.b.t. de Telenet producten en diensten.  

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. 

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen/het gerechtelijke arrondissement Brussel.


 [SVE1]Indien actie voor kinderen : of met toestemming van de ouders of voogd indien minderjarig

Lees meer over:

/