logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Heb jij je altijd al in de wereld van Game of Thrones willen wanen? Doe mee aan deze wedstrijd en maak kans op een Dragonstone pakket!

Op 22 mei strijkt de Game of Thrones Live Concert Experience Featuring Ramin Djawadi neer in het Antwerpse Sportpaleis. Live orkest en koor nemen je op sleeptouw doorheen de wereld van de verschillende koninkrijken, met muziek uit alle zeven seizoenen van de serie.

Wij geven één Dragonstone pakket weg: een duoticket ter waarde van 352,50 euro. Daarmee ben je verzekerd van een zitje in de eerste prijscategorie, een limited-edition poster, vervroegde toegang tot de Game of Thrones tentoonstelling, een foto op de Iron Throne, een special ontworpen merchandise item en nog veel meer.

Beantwoord de wedstrijd- en schiftingsvraag, en wie weet krijg jij binnenkort het Dragonstone pakket toegestuurd!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement: "Dragonstone pakket voor de Game of Thrones Live Concert Experience.":

ARTIKEL 1 - Inleiding

 

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, met KBO-nummer 0473.416.418 (hierna de ‘Organisator’), organiseert een wedstrijd waarmee iedereen die de Play More nieuwsbrief per mail ontvangt, een Dragonstone pakket kan winnen voor de Game of Thrones Live Concert Experience op 22 mei 2018 in het Sportpaleis in Antwerpen (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 19/04/2018 (00:00) tot en met 26/04/2018 (23.59u).

 

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

 

 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

 

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

 

 

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

 

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedereen die de nieuwsbrief van Play More per mail ontvangt (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

 

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

 

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

 

 

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

 

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/win-een-dragonstone-pakket

 

Deelnemers geven een antwoord op de kennisvraag en de schiftingsvraag, en vullen hun gegevens in.

 

Als schiftingsvraag dienen de deelnemers te raden hoeveel mensen tussen 19/04/2018 (00:00) en 26/04/2018(23u59) zullen deelgenomen hebben aan de Wedstrijd.

 

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

 

Uit de deelnemers zal 1 winnaar worden aangeduid. De winnaar is de deelnemer deelnemers die de kennisvraag correct heeft beantwoord, en het dichtst het correcte antwoord van de schiftingsvraag benadert.

 

De winnaars zullen op 30/04/2018 worden bekend gemaakt per email naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

 

 

ARTIKEL 5 – De Prijs

 

De winnaar krijgt 1 Dragonstone pakket. Dit pakket omvat o.a. een duo ticket voor de Game of Thrones Live Concert Experience op 22 mei 2018 in het Sportpaleis in Antwerpen (hierna de ‘Prijs’).

 

De Prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De Prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht of doorgegeven aan derden. 

 

De Prijs wordt ter beschikking gesteld per email naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

 

 

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

 

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

 

 

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

 

Indien de Klant het wedstrijdreglement elektronisch moet aanvaarden (vb. via website):

 

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op https://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/win-een-dragonstone-pakket en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

 

Indien het wedstrijdreglement wordt opgenomen bij een papieren registratieformulier:

 

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op https://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/win-een-dragonstone-pakket en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Telenet BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, met KBO-nummer 0473.416.418 (hierna de ‘Telenet’), verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Is de deelnemer nog geen Telenet klant? Dan verwerkt Telenet de persoonsgegevens enkel voor de opvolging van de Wedstrijd, met inbegrip van de toekenning van de Prijs. Indien de deelnemer graag wenst dat Telenet zijn/ haar persoonsgegevens gebruikt om hem/haar in de toekomst te informeren over de Telenet producten en diensten, dan kan de deelnemer dat hieronder aangeven. Zodra de deelnemer Telenet klant wordt, zal de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens onderworpen worden aan het Telenet privacybeleid, waarover de deelnemer op dat moment nader geïnformeerd wordt.

 

Is de deelnemer al Telenet klant? Dan worden de persoonsgegevens van de deelnemer verwerkt zoals uiteengezet in het Telenet privacybeleid, en dit conform zijn/haar privacy-instellingen (zie Mijn Telenet). De deelnemer heeft ten allen tijde het recht hebt om zijn/haar privacy-niveau te wijzigen en een opt-out te geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Hoe de deelnemer dit kan doen, staat beschreven in het Telenet privacybeleid.

 

De deelnemer heeft het recht Telenet te vragen om de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Hij/zij kan deze rechten uitoefenen via Mijn Telenet (enkel voor Telenet klanten) en de Telenet-winkelpunten. In de winkelpunten dient de deelnemer eerst een bewijs van zijn/haar identiteit over te maken, bij voorkeur aan de hand van een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart.

 

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Telenet, kan men zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be

 

 Ik ben nog geen Telenet-klant en ga er mee akkoord dat Telenet mijn persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden m.b.t. de Telenet producten en diensten.

 

 

ARTIKEL 8 - Klachten

 

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

 

 

ARTIKEL 9 - Varia

 

 

Huidige Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

 

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.