logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Win een meet & greet op de filmset van ‘De premier’


Altijd al eens de sfeer willen opsnuiven op een filmset? Of gewoon Erik Van Looy eens willen ontmoeten? Dan hebben we gigantisch goed nieuws, want je kan een meet & greet óp de set van ‘De premier’ winnen! 

Erik Van Looy is begonnen aan de opnames van z’n nieuwe bioscoopfilm: ‘De Premier’. Daarin wordt de eerste minister van België ontvoerd en gedwongen om de Amerikaanse president te elimineren... Spelen mee in deze veelbelovende thriller: Koen De Bouw, Tine Reymer, Charlotte Vandermeersch, Dirk Roofthooft, Stijn Van Opstal en Wim Willaert!

3, 2, 1, actie!
Je kan een deel van deze acteurs én Erik Van Looy ontmoeten op maandag 4 april. Dan zijn er opnames op de luchthaven van Melsbroek, waar de aankomst van de Amerikaanse president ingeblikt wordt. Wil je erbij zijn? Beantwoord dan snel onze wedstrijdvragen!

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "Win een meet & greet op de filmset van ‘De premier’"

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

Artikel 2
Deelname aan de "Win een meet & greet op de filmset van ‘De premier" wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

Artikel 3
De wedstrijd loopt van 25/03/2016 (12u00) tot 30/03/2016 (23u59). Bij deze wedstrijd vallen 10 setbezoeken (5 x 2 tickets) aan de opnames van de bioscoopfilm: ‘De Premier' te winnen. Onder voorbehoud van wijziging, zal het setbezoek plaatshebben op maandag 4 maart, te Melsbroek. Er zullen 5 winnaars zijn die één duoticket winnen voor een setbezoek aan de opnames van de bioscoopfilm: ‘De Premier' winnen. De winnaar is diegene die de wedstrijdvragen correct beantwoordt, de schiftingsvraag correct of meest benaderd heeft en het wedstrijdformulier volledig ingevuld heeft. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

Artikel 4
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigd binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Artikel 5
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 12
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.