logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Win een pakket barstensvol speelgoed!

-

Doe mee en win een speelgoedpakket van PAW Patrol en Shimmer & Shine!

Kan je uren kijken naar de avonturen van PAW Patrol?

Krijg je geen genoeg van Rocky, Zuma, Chase, Marshall, Ryder, Rubble en Skye? Wij ook niet! Iedere aflevering staan Ryder en zijn pups voor een spannende uitdaging in Avonturenbaai, maar door flink samen te werken weten ze het altijd op te lossen.

Of word jij juist betoverd door de magische zusjes Shimmer & Shine? Samen met hun mensenvriendinnetje Leah beleven ook zij de gekste avonturen, vooral omdat de geestjes nog niet zo héél goed haar wensen kunnen vervullen … 

Het speelgoedpakket bevat tekenspullen, stickers, popjes én een magnetisch tekenbord in een mix van PAW Patrol en Shimmer & Shine!

Dus wie wil winnen, die zit hier goed. Roep je mama en papa er even bij en help hen met het oplossen van de wedstrijd*.

Veel succes!

*Indien je jonger bent dan 18 jaar kan je enkel deelnemen met de toestemming van je ouders en/of voogd.

 

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding 

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie om 1 van de 3 speelgoedpakketten te winnen (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 19/11/2018 (12.00 u) tot en met 10/12/2018 (23.59u)

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement. 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben of met toestemming en medewerking van de ouders/voogd indien minderjarig en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit, met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd. 

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op www.telenet.be/kinderenbaas.

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zullen 3 winnaars worden aangeduid. 

De winnaars zijn zij die de winnaarsvraag correct hebben beantwoord en de schiftingsvraag zo goed mogelijk hebben weten te benaderen. In geval van ex aequo zal de deelnemer die als eerste heeft deelgenomen winnen.

De winnaars zullen op 12/12/2018 worden bekend gemaakt via e-mail.

ARTIKEL 5 – De Prijs

De prijs is een speelgoedpakket met verschillend speelgoed van Paw Patrol en Shimmer & Shine.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via de post. In de winnaarsmail wordt verduidelijkt wanneer de prijs op opgegeven adres zal aankomen.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op www.telenet.be/kinderenbaas en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. 

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. 

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Lees meer over:

/