logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Win een unieke VIP-experience voor de Elton John Farewell Tour

-

Ben je een grote Elton John fan? Waag dan nu je kans op 2 concerttickets voor de Elton John Farewell Tour in het Sportpaleis in Antwerpen.

Ben je een grote Elton John fan? Waag dan nu je kans op 2 concerttickets voor de Elton John Farewell Tour in het Sportpaleis in Antwerpen.

De tickets zijn inclusief:

  • Gereserveerde VIP parking
  • Onthaal en vestiaire
  • Champagne, voorgerecht, walking dinner en hapjes
  • Twee plaatsen in de beste categorie
  • Hapjes en drankjes na de show.

De wedstrijd loopt tot 15 januari. Winnaars worden via email op de hoogte gebracht.

Veel succes!

 

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

 

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie om 2 tickets voor de Elton John Farewell Tour te winnen (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 31/12/2019 (16u00) tot en met 15/01/2019 (23u59u).

 

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

 

 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

 

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

 

 

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

 

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

 

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

 

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

 

 

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

 

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op telenet.be/magazine-wedstrijd.

 

 

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

 

Uit de deelnemers zal 1 winnaar geselecteerd worden. 

 

De winnaars zijn zij die de wedstrijdvragen correct hebben beantwoord en die de schiftingsvraag zo goed mogelijk hebben benaderd.

 

De winnaars zullen op 17/01/2019 worden bekend gemaakt via e-mail.

 

 

ARTIKEL 5 – De Prijs

 

De prijs bestaat uit 2 VIP tickets voor de Elton John Farewell Tour in 2020 het Sportpaleis van Antwerpen.  

 

De prijs is persoonlijk, kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via mail.

 

 

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

 

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

 

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op telenet.be/wedstrijd-magazine en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

 

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

 

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

 

 

ARTIKEL 8 - Klachten

 

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

 

 

ARTIKEL 9 - Varia

 

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

 

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

Lees meer over:

/

Welcome to Snap! | Snap!

Snap!

Telenet uit eerste hand

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.