logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Win een VR-avontuur met 4 vrienden

-

Vanaf 16 juni opent The Park in Antwerpen. In dit gloednieuwe entertainmentconcept van Telenet beleef je een VR-avontuur in een adembenemende wereld. Ben jij er klaar voor?

In The Park wandel je een virtuele realiteit binnen, waar jij en je teamgenoten de hoofdrol spelen. Van je karakterkeuze tot de acties die je onderneemt tijdens het spel: elk element draagt bij aan een uniek scenario.

Ga gratis naar The Park met je vrienden

Speel hieronder mee voor 6 juni 2018 en maak kans op een VR-belevenis met 4 vrienden. Ontdek hier meer over deze waanzinnige ervaring. Veel succes!

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement van de wedstrijd m.b.t. Win een onvergetelijk VR-avontuur in The Park met 4 vrienden

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, met KBO-nummer 0473.416.418 (hierna de ‘Organisator’), organiseert een " Win een onvergetelijk VR-avontuur in The Park met 4 vrienden" wedstrijd (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 15/05/2018 (09u00) tot en met 06/06/2018 (23u59).

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts éénmaal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator. 

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://mkt.telenet.be/optiext/optiextension.dll?ID=QtSC5885quLieIn4hcTUJz6TIP0GN7nTWyVusuXJ8D1n3h5u5Irw3TOPktioWsNZbhGLMTymxdLzQ4&CONTEST=201805_ThePark.
Deelnemers geven een antwoord op de kennisvraag en de schiftingsvraag, en vullen hun gegevens in. 
Als schiftingsvraag dienen de deelnemers te raden hoeveel mensen tussen 15/05/2018 (09u00) en 06/06/2018 (23u59) zullen deelgenomen hebben aan deze Wedstrijd.
Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zullen 20 winnaars worden aangeduid.

De winnaars zijn de 20 deelnemers die de kennisvraag correct hebben beantwoord, en het dichtst het correcte antwoord van de schiftingsvraag hebben benaderd. In geval van ex aequo wordt een extra Prijs voorzien. 

De winnaars zullen in de week na afloop van de wedstrijd worden bekend gemaakt per email naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.


ARTIKEL 5 – De Prijs

De winnaars krijgen elk 5 toegangstickets tot de volledige VR-experience die 1 uur toegang geven tot The Park (Belgiëlei 143, Antwerpen), aangeboden door The Park en nader omschreven op https://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/win-een-vr-avontuur-me... (hierna de ‘Prijs’).

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 - Privacy

De persoonsgegevens die de deelnemer deelt door registratie bij deelname aan de Wedstrijd, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) wordt uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 9 - Varia

Huidige Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.
De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.