logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Win een walker uit The Walking Dead!


9/10 is het zover! Dan gaat het negende seizoen van The Walking Dead van start in Play More. Vanaf dan kan je ontdekken hoe Rick Grimes en zijn bondgenoten hun gemeenschap terug proberen opbouwen na de bloederige strijd tegen Negan.

Om die heugelijke gebeurtenis in de kijker te zetten geven we een walker weg! Ja, je leest het goed: je kan een levende, schuimbekkende, bloeddorstige zombie winnen die jou op 9 oktober een dag lang, van ’s ochtends tot ’s avonds, volgt. Op straat, op het werk of in de supermarkt? Het naar hersens snakkende gedrocht volgt je waar je ook gaat.

Beantwoord de wedstrijdvraag, vul je gegevens in en wie weet kan jij binnenkort je familie, vrienden en collega’s de stuipen op het lijf jagen met je eigen Walker.

 

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA/TELENET GROUP BVBA (handel drijvend onder de handelsnaam BASE), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen/Neerveldstraat 105  te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond ‘Win een walker uit The Walking Dead’ (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 24/09/2018 (17u) tot en met 28/09/2018 (23.59u)

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten/Telenet Group-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar [SVE1] bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via de Facebook-post op 24/09/2018 vanaf 17:00 op het account @playmorebe (Of 'Play More' op Facebook).
Deelnemers (enkel Telenetklanten) nemen deel door een wedstrijd –en schiftingsvraag in te vullen via Snap! . Uit de deelnemers zal 1 winnaar worden aangeduid.
De winnaar is de deelnemer (Telenet-klant) die het antwoord op de wedstrijdvraag juist heeft en het dichtst bij het aantal deelnemers zit die hebben deelgenomen aan de wedstrijd. De winnaar zal in de loop van de week na de wedstrijd bekend gemaakt worden via mail of via een oproep via zijn/haar mobiele lijn.

ARTIKEL 5 – De Prijs

De winnaar krijgt voor een dag een ‘real life walker’ uit The Walking Dead via FOX aangeboden. Meer informatie over de activiteiten en uren zullen via ons of FOX worden meegedeeld.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. 

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

 

INDIEN WEDSTRIJD WORDT GEORGANISEERD DOOR TELENET - 

De persoonsgegevens die je door registratie op deze wedstrijd webpagina en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Telenet BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, met KBO-nummer 0473.416.418 (hierna ‘Telenet’), verantwoordelijke voor de verwerking.

Bent je nog geen Telenet klant? Dan verwerkt Telenet je persoonsgegevens enkel voor de opvolging van de Wedstrijd, met inbegrip van de eventuele toekenning van de Prijs. Indien je graag wenst dat Telenet je persoonsgegevens gebruikt om je in de toekomst te informeren over de Telenet producten en diensten, dan kan je dat hieronder aangeven. Zodra je Telenet klant wordt, zal de verwerking van jouw persoonsgegevens onderworpen worden aan het Telenet privacybeleid, waarover je op dat moment nader geïnformeerd wordt.

Ben je al Telenet klant? Dan worden je persoonsgegevens verwerkt zoals uiteengezet in het Telenet privacybeleid[JS2] , en dit conform je privacy-instellingen (zie Mijn Telenet). We informeren je dat je ten allen tijde het recht hebt om je privacy-niveau te wijzigen en een opt-out te geven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, en dit volgens de procedure beschreven in het Telenet privacybeleid.

Je hebt het recht Telenet te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Je kan deze rechten uitoefenen via Mijn Telenet (enkel voor Telenet klanten) en de Telenet-winkelpunten. In de winkelpunten dien je eerst een bewijs van je identiteit over te maken, bij voorkeur aan de hand van een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Telenet, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

  • o Ik ben nog geen Telenet-klant en ga er mee akkoord dat Telenet mijn persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden m.b.t. de Telenet producten en diensten.  

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. 

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen/het gerechtelijke arrondissement Brussel

 

Lees meer over:

/