logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Win jij de Joker-reischeque van € 2.500?

-

Vlieg naar West-Amerika voor de reis van je leven!

Misschien vertrek jij binnenkort naar Californië om met eigen ogen de plek te bekijken waar de makers van ‘Big Little Lies’ zo verliefd op werden. Want wij geven in samenwerking met Joker Reizen een reischeque weg van maar liefst € 2.500.

Heb je gewonnen? Dan vlieg jij naar de westkust van Amerika en gebruik je de reischeque daarna helemaal zoals jij dat wil.

Kun je niet wachten? Beantwoord dan snel de twee vragen hieronder:

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - INLEIDING

TELENET BVBA ,waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond het winnen van 1 reischeque van Joker ter waarde van 2500 euro.  (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 19/11/2018 (12.00u) tot en met 10/12/2018  (23.59u)

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement. 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. 

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd. 

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://mkt.telenet.be/optiext/optiextension.dll?ID=QtSC5885quLieIn4hcTUJz6TIP0GN7nTWyVusuXJ8D1n3h5u5Irw3TOPktioWsNZbhGLMTymxdLzQ4&CONTEST=201811_Joker

Om te kunnen winnen moeten de deelnemers de wedstrijdvraag correct beantwoord hebben en de schiftingsvraag zo goed mogelijk hebben weten te benaderen.

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zal 1 winnaar aangeduid worden. 

De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct heeft beantwoord en de schiftingsvraag zo goed mogelijk heeft proberen te benaderen.  In geval van ex aequo zal de deelnemer die als eerste zijn/haar wedstrijdformulier geldig heeft ingevuld en doorgezonden winnen.

De winnaars zullen door de organisatie op 12/12/2018 worden bekend gemaakt via e-mail. Joker zal op zijn beurt binnen de 10 werkdagen contact opnemen met de winnaar telefonisch en/of via e-mail. 

ARTIKEL 5 – De Prijs

[‎19/‎11/‎2018 12:08]  Quaghebeur Suzanne: 

De prijs is een reischeque van Joker NV (https://www.joker.be/nl, met maatschappelijke zetel te Geerdegemvaart 96/98 B - 2800 Mechelen, hierna: “Joker”) ter waarde van 2500 euro voor een reis naar de Westkust van Amerika. De voorwaarden van Joker zijn van toepassing op de prijs.

Indien de reis van de winnaar onder de 2500 euro blijft, krijgt de winnaar voor het resterende bedrag een waardebon. Als de gekozen reis boven het budget van 2500 euro gaat, dient de winnaar het verschil zelf te betalen.

Joker staat in voor de praktische afhandeling van de reis.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via e-mail.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator. 

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op https://mkt.telenet.be/optiext/optiextension.dll?ID=QtSC5885quLieIn4hcTUJz6TIP0GN7nTWyVusuXJ8D1n3h5u5Irw3TOPktioWsNZbhGLMTymxdLzQ4&CONTEST=201811_Joker

en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. 

ARTIKEL 9 - Varia 

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Lees meer over:

/