logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Word jij onze reporter op het Sundance Festival in Utah?


De Oscars van de alternatieve film: dat is, kort gezegd, het Sundance Film Festival. Wij zoeken een reporter om  ter plaatse verslag uit te brengen voor ons. Ben jij de M/V die we zoeken?

.

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "Sundance Festival Wedstrijd"

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "Organisator" of "Telenet".

Artikel 2
Deelname aan de "Sundance Festival" wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de Organisator, voor te leggen.

Artikel 3
De wedstrijd loopt van 05/12/2013 tot en met 12/12/2013. Bij deze wedstrijd valt een 4-daagse (22/01-25/01) te winnen (vlucht en hotel inbegrepen), net als 3 duotickets voor het filmfestival en exclusieve toegange achter de schermen. Er zal 1 winnaar (2 personen) zijn. De winnaar is diegene die voor zijn/haar inzending de meeste stemmen heeft verzameld op 12/12/13 om 23u59. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de Organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

Artikel 4
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigen binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Artikel 5
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de Organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 12
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

1. Wie maakt kans om reporter te worden voor het Sundance Film Festival?
Deze wedstrijd is exclusief voor Telenet-klanten. Alle Telenet-klanten boven 18 jaar kunnen hun kans wagen om onze reporter te worden.

2. Aan welke vereisten moet je foto voldoen?
Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet je een foto of afbeelding opladen in een van volgende formaten gif, png, jpg, of jpeg van maximaal 2MB. Je mag de wedstrijd niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten, om te treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen te maken. Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden. Met deelname aan de wedstrijd geef je je automatische toestemming tot het publiek maken van je inzending.

3. Wat is een onafhankelijke film?
Een onafhankelijke film wordt niet geproduceerd door een groot filmbedrijf, werkt meestal met een laag budget en behandelt doorgaans een contoversieel onderwerp. Bekende voorbeelden zijn Reservoir Dogs, Donnie Darko en La fabuleux destin d’Amélie Poulain. Maar je bent natuurlijk vrij in je keuze.

4.  Wat zit er in het prijspakket?
Inbegrepen in de prijs:
- een vlucht voor twee personen van Brussels Airport naar Utah (USA)
- drie overnachtingen in een tweepersoonskamer van 22 tot 25 januari 2014)
- drie duotickets voor het Sundance Film Festival en exclusieve toegang achter de schermen

5. Wat houdt de tegenprestatie van ‘reporter ter plaatse’ in?
We verwachten elke dag van je verblijf op het Sundance Film Festival een verslag van de dag via mail met daarbij enkele leuke foto’s.

6. Welke documenten heb je nodig?
Je hebt een geldige reispas voor de Verenigde Staten nodig. Die is niet inbegrepen in de prijs, dus daar moet je zelf voor zorgen. Bovendien moet je op  tijd een aanvraag indienen om Amerika zonder visum te mogen bezoeken. Dat doe je via de ESTA-website. Ben je met één of beide documenten niet in orde, dan gaat de reis naar de volgende winnaar.

7. Waar en wanneer wordt de winnaar bekendgemaakt?
De wedstrijd loopt tot 12/12/13 23u59. We maken de naam van de winnaar bekend op 13/12 op deze pagina. Hij of zij krijgt ook nog een bevestiging op het e-mailadres dat werd ingevuld op het wedstrijdformulier.

8. Op welke manier wordt mijn prijs bezorgd?
De prijs wordt per gesloten enveloppe verzonden naar het adres dat werd ingevuld op het wedstrijdformulier.

9. Mag ik mijn prijs doorgeven aan familie of vrienden?
Neen. De tickets en hotelvoucher staan op jouw naam en mogen niet geruild of doorgegeven worden.

10. Er gaat iets mis als ik mijn Telenet-klantennummer ingeef. Wat nu?
Is er iets mis met je Telenet-klantennummer? Hier lees je waar je je klantennummer vindt.
Heb je problemen bij het versturen? Probeer het dan opnieuw.

11. Kan ik meerdere keren meedoen met mijn klantennummer?
Nee, we willen zo veel mogelijk klanten kans laten maken op deze prijs. Daarom kun je per klantennummer maar 1 keer deelnemen aan de wedstrijd.

Lees meer over: